Konsultacijos

Organizacijos efektyvumo didinimo projektai

 
Organizacinės struktūros ir pareigybių funkcijų tobulinimas
Atliekamas esamos organizacijos struktūros auditas, aptariamos reikiamos korekcijos, projektuojama nauja organizacinė struktūra, ruošiamos/atnaujinamos pareiginės instrukcijos.
Pareigybių vertinimo kriterijų ir veiklos vertinimo sistemos kūrimas
Projektuojami atskirų padalnių pareigybių vertinimo principai, numatomi pareigybių vertinimo kriterijai, aprašomi vertinimo sistemos principai. Esant poreikiui ruošiami reikalingi veiklos dokumentai.
Darbuotojų atrankos ir įvedimo sistemos sukūrimas
Numatomi atskirų padalinių ar visos kompanijos darbuotojų atrankos kriterijai, nustatant bendruosius ir profesinius reikalavimus. Sudaromas tipinis darbuotojo įvedimo į organizaciją planas, aprašoma įvedimo procedūra.
Pardavimo ir klientų aptarnavimo veiklos efektyvumo didinimas ir standartų kūrimas
Atliekamas pardavimo ir klientų aptarnavimo veiklos auditas, nustatomos probleminės sritys, pateikiami sprendimai veiklos gerinimui. Projektuojama standarto struktūra, aprašomi pardavimo/klientų aptarnavimo veiklą reglamentuojantys procesai, numatomas standarto komunikavimo planas, aptariami standarto palaikymo, atnaujinimo veiksmai.
Kompetencijų modelių kūrimas
Aptariamas kompetencijų poreikis ir kompetencijų panaudojimo sritys, generuojamos kompetencijos ir jų aprašymai, sukurtos kompetencijos integruojamos į veiklos vertinimo sistemą.
Pokyčių organizacijose planavimas ir įgyvendinimas
Pokyčių organizacijos mastu planavimas, veiksmų plano parengimas, įgyvendinimas; darbuotojų nuostatų keitimas ir naujų procesų pristatymas.